Tilladelse til slanger

Her i Danmark er det få, som har en politi-tilladelse til at have slanger fra bilag 1. Men vi er blandt dem som har en. Det kræver, at ens bur-forhold overholder de krav, der nu er sat til de forskellige slanger og krybdyr. Det kræver også, at man sætter sig grundigt ind i at holde slanger i hjemmet. Politi og kredsdyrlæge kan komme på uanmeldt besøg, for at kontrollere, at forholdene for dyrene er i orden, og overholder lovens krav.

Der er 4 store slangearter som er blevet forbudt(bilag1). Det drejer sig om Tigerpython, Netpython, Klippepyton og den grønne Anaconda.

De personer som inden den 31/3-2003 havde søgt tilladelse til disse:

1: kan fortsat beholde dem, hvis man dog har fået en skriftlig godkendelse fra den lokale politikreds.

2: skal sørge for at dyrene bliver mærket, chippet, eller på anden måde entydigt identificeres, således at de til hver en tid kan genkendes og se hvor de høre til. Dyrene må ikke overdrages til andre.

3: skal sørge for at der træffes foranstaltninger, således at dyrene ikke formere sig ( muligheden kan være at sætte dem i forskellige terrarier).

4: Skal være ledsaget af dokumentation for, at betingelserne i punkt 1, 2, 3 er opfyldt.

Der skal stadigvæk opfyldes nogle krav til varme, lys og bur str til de enkle slanger.

Politiet kan tilbage kalde tilladelsen, hvis man overtræder de før omnævnte 3 punkter.

Man kan dog stadig holde slanger

Hvis slangerne ikke er blandt de 4 store og ikke er giftslanger/snoge, er de tilladte at holde, men visse punkter skal selvfølgelig overholdes, det er at ..

1: slangerne bliver forsvarligt opbevaret.

2: kravene til lys, varme og burforholde skal opfyldes.

3: dyrenes ve og vel skal overholdes (foder, vand og så lidt stress som mulig).

Giftslanger og giftsnoge er stadigvæk forbudte!

Samarbejdet med Falck, Politi og Dyrenes beskyttelse.

Vi har indledt et samarbejde med Falck, Politiet og Dyrenes beskyttelse med hensyn til undslupne dyr, Det kan enten være dyr der holdes ulovligt eller ikke er holdt godt og forsvarlig nok. Vi tager ud og henter dyrene, og bringer dem med hjem hvor de kommer i karantæne. Her bliver de så undersøgt for sygdomme og dyr inden de kommer over i de permanente terrarier.​

Bekendtgørelse om forbud mod hold af særlige dyr.

Udskriftsdato: 5. december 2021

 BEK nr 1261 af 17/11/2015 (Gældende) Bekendtgørelse om forbud mod hold af særlige dyr

Ministerium: Miljø­ og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø­ og Fødevaremin.,

 Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015­14­31­00127 

Bekendtgørelse om forbud mod hold af særlige dyr

 I medfør af § 10, stk. 1, og § 28, stk. 5, i dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1150 af 12. september 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 6, i bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 2015 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

 Forbud mod hold af særlige dyr

 § 1. De dyrearter, der er nævnt i bilag 1, må ikke holdes, da de kan frembyde fare eller være vanskelige at holde på en dyreværnsmæssigt forsvarlig måde. Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse for: 1) zoologiske anlæg, der er godkendt i henhold til bekendtgørelse om godkendelse af zoologiske anlæg, 2) cirkus, der er anmeldt i henhold til bekendtgørelse om hold og fremvisning af dyr i cirkus m.v., 3) opdræt af hjortedyr, der er godkendt i henhold til bekendtgørelse om opdræt af hjortedyr, og 4) landbrugsmæssig opdræt af strudsefugle, der er godkendt i henhold til bekendtgørelse om opdræt af strudsefugle.

 § 2. Personer, som på tidspunktet for ikrafttrædelse af denne bekendtgørelse lovligt er i besiddelse af et eller flere af de i bilag 1 nævnte dyr, kan fortsat holde disse, hvis: 1) de er i besiddelse af en tilladelse fra Fødevarestyrelsen, 2) dyrene er mærket eller på anden måde entydigt identificeret, således de til enhver tid kan genkendes, og 3) der er truffet foranstaltninger, således at dyrene ikke kan formere sig.

 § 3. Personer, der holder dyr med Fødevarestyrelsens tilladelse, må ikke overdrage disse til andre, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan dog tillade, at dyr, der holdes med tilladelse fra Fødevarestyrelsen, kan eksporteres eller overdrages til godkendte zoologiske anlæg omfattet af bekendtgørelse om zoologiske anlæg m.v.

 Straf

 § 4. Med bøde straffes den, der overtræder § 1, stk. 1, eller § 3, stk. 1, medmindre højere straf er forskyldt i medfør af anden lovgivning. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelse 

 §5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016. Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 208 af 6. marts 2014 om forbud om privates hold af særlige dyr ophæves.

 Fødevarestyrelsen

Den 17. november 2015 P.D.V. Per Henriksen / Marianne Marer

 BEK nr 1261 af 17/11/2015 1 Bilag 1

Dyrearter omfattet af forbuddet i § 1

Pattedyr (Mammalia) Kloakdyr: Næbdyr (Ornithorhynchus anatinus), alle arter af myrepindsvin (Tachyglossidae).

 Pungdyr: Koalabjørn (Phascolarctos cinereus), kæmpekænguruer (Macropus spp.), alle arter af vombat (Vombatidae) samt flyvepungegern (Acrobates spp., Petaurus spp., Schoinobates spp.), undtagen korthovedet flyvepungegern (Petaurus breviceps).

Insektædere: Alle arter, undtagen børstesvin (Tenrecidae spp.) og pindsvin (Erinaceidae spp.).

Kaguanger: Begge arter.

Flagermus: Alle arter.

Gnavere: Bæveregern (Aplodontia spp.), bævere (Castoridae spp.), flyveegern (Petaurista spp., Biswamoyopterus spp., Aeromys spp., Eupetaurus spp., Pteromys spp., Glaucomys spp., Eoglaucomys spp., Hylopetes spp., Petinomys spp., Aeretes spp., Trogopterus spp., Belomys, Pteromyscus spp., Petaurillus spp., Iomys spp.), skælhaleegern (Anomaluridae spp.), hulepindsvin (Hystricidae spp.) samt træpindsvin (Erethizontidae spp.).

Gumlere: Alle arter, undtagen niringet bæltedyr (Dasypus novemcinctus).

Skældyr: Alle arter. 

Jordsvin: Orycteropus afer.

Rovdyr: Alle arter, undtagen domesticerede hunde og katte, manguster (Herpestinae spp.), genette (Genetta genetta), fennekræv (Fennecus zerda), domesticerede ræve (Vulpes vulpes), næsebjørne (Nasua spp.), fritte og tam-ilder (Putorius putorius) samt domesticerede former af mink (Mustela vison). 

Sæler: Alle arter.

Hvaler: Alle arter.

Uparrettåede hovdyr: Alle arter, undtagen domesticerede former.

Parrettåede hovdyr: Alle arter, undtagen domesticerede former. 

Elefanter: Alle arter.

 Søkøer: Alle arter.

 Primater: Alle arter, undtagen egernaber (Callithricidae spp.). 

Fugle (Aves) 

Strudsfugle: Alle arter, undtagen tinamuer (Tinamidae spp.). BEK nr 1261 af 17/11/2015 2

Stormfugle: Alle arter.

Pingviner: Alle arter.

Lommer: Alle arter.

Lappedykkere: Alle arter.

 Årefodede: Alle arter.

Storkefugle: Alle arter, undtagen nathejrer, ibisser og skestorke (Treskiornithidae spp.). 

Flamingoer: Alle arter.

Andefugle: Hyrdefugle (Anhinidae spp.).

Vestgribbe: Alle arter.

Hønsefugle: Hokkoer (Cracidae spp.).

Hoatzin: Opisthocomus hoazin. 

Tranefugle: Alle arter, undtagen vandhøns (Rallidae spp.) og trompeterfugle (Psophiidae spp.). 

Mågevadefugle: Alle arter.

Steppehøns: Pteroclidiformes spp.

Gøgefugle: Gøge (Cuculidae spp.).

Natravne: Alle arter.

Sejlerfugle: Alle arter.

Skrigefugle: Biædere (Meropodidae spp.).

Krybdyr (Reptilia)

Skildpadder (Testudinata) Havskildpadder (Cheloniidae, Dermochelyidae): Alle arter.

Krokodiller (Crocodylia) Krokodiller (Crocodylidae), alligatorer (Alligatoridae) og gavialer (Gavialidae): Alle arter, undtagen Ostaeolaemus spp., Paleosuchus spp. og Alligator sinensis.

Slanger (Serpentes)

Snoge (Colubridae): Liansnog (Thelotornis spp.), boomslange (Dispholidus spp.) samt arter af snogeslægten (Rhabdophis).

Giftsnoge (Elaphidae): Alle arter.

Havslanger (Hydrophiidae): Alle arter.

Hugorme (Viperidae): Alle arter.

Grubeorme (Crotalidae): Alle arter.

Jordhugorme (Aparallactinae): Atractaspis spp. og Macrelaps spp.

Kvælerslanger (Pythonidae, Boidae):

Tigerpython (Python molurus), klippepython (Python sebae), Netpython (Python reticulatus) samt grøn anakonda (Eunectes murinus).

Øgler (Sauria)

Varaner (Varanidae): Komodovaran (Varanus komodoensis), båndvaran (Varanus salvator), papuavaran (Varanus salvadoiBEK nr 1261 af 17/11/2015 3 ri), nilvaran (Varanus niloticus) samt centralafrikansk nilvaran (Varanus ornatus).

Fisk (Pisces) 

Stenfisk: Alle arter (Synanceia spp.).

Hajer: Tigerhaj (Galeocerdo cuvier), oceanisk hvidtippet haj (Carcharhinus longimanus), tyrehaj (Carcharhinus leucas), stor hvid haj (Carcharodon carcharias), blåhaj (Prionace glauca) samt stor hammerhaj (Sphyrna mokarran).

Bløddyr (Mollusca)

Blæksprutter (Dibranchiata): Blåringede blæksprutter (Hapalochlaea maculosa og Hapalochlaea lunulata).

Leddyr (Arthropoda)

Skolopendre (Chilopoda): Scholopendra gigantea samt Scholopendra heros.

Skorpioner (Scorpiones): Androctonus spp., Buthus spp., Centruroides spp., Tityus spp., Hottentotta spp., Leiurus spp. samt Parabuthus spp.

Edderkopper (Araneae): Atrax robustus, Phoneutria nigriventer, Loxosceles reclusa, Tegenaria agrestis, Latrodectus spp. samt Sicarius spp.

 BEK nr 1261 af 17/11/2015

FØLG OS PÅ FACEBOOK

På vores Facebook side er vi altid opdateret omkring vores hverdag og aktiviteter​.

INFO​

Slangetæmmer Peter Løve Mark

CVR: 26249813​

ADRESSE

Hans Egedes Vej 52

9600 Aars

KONTAKT

YouTube

Instagram